Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Фінансовий відділ

Затверджено рішенням

Галицинівської сільської ради

від 05.01.2021 №2

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансовий відділ Галицинівської сільської ради (далі Відділ) є виконавчим органом сільської ради, утворюється сільською радою , їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету Галицинівської сільської ради.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетним кодексом України, іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Галицинівської сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також даним Положенням.

1.3. Відділ є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.4. Юридична адреса: 57286, Миколаївська область, Вітовський район село Галицинове вулиця Центральна,1.

1.5. Повна назва: Фінансовий відділ  Галицинівської сільської ради.

 

  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Галицинівської сільської ради (далі – сільської ради);

2.1.2. Складання розрахунків до проекту сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на розгляд виконавчого комітету сільської ради;

2.1.3. Складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету;

2.1.4. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально економічного розвитку території сільської ради;

2.1.5.Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

2.1.6. Здійснення контролю, в межах повноважень, за дотриманням бюджетними установами сільської ради законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених радою;

2.1.7. Здійснення в межах компетенції роботи по забезпеченню виконання сільського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

2.1.8. Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет сільської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сільської ради;

2.1.9. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

2.2. Основні функції Відділу:

2.2.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

2.2.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту сільського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

2.2.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту сільського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету сільської ради;

2.2.5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів сільської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку населених пунктів сільської ради та враховує їх під час складання сільського бюджету;

2.2.6. Організовує роботу по складанню проекту сільського бюджету;

2.2.7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

2.2.8. Здійснює у процесі виконання сільського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів сільського бюджету;

2.2.9. Організовує виконання сільського бюджету;

2.2.10. Разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами Державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами сільської ради забезпечує надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.2.11. Складає і затверджує розпис доходів і видатків сільського бюджету, забезпечує фінансування видатків, передбачених відповідним сільським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про сільський бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис сільського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;

2.2.12. Складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

2.2.13. Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів сільського бюджету;

2.2.14. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання сільського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання сільського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства в межах своєї компетенції;

2.2.15. Проводить моніторинг змін, що вносяться до сільського бюджету; 2.2.16. Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання сільського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

2.2.17. Проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до сільського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території сільської ради місцевих податків і зборів, а також надання пільг;

2.2.18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з сільського бюджету;

2.2.19. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури сільської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання апарату виконавчого комітету сільської ради та здійснює контроль за витрачанням цих коштів згідно діючого законодавства;

2.2.20. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

2.2.21. Погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з сільського бюджету;

2.2.22. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу;

2.2.23. Готує і подає виконавчому комітету сільської ради офіційні висновки про перевиконання дохідної частини загального і спеціального фондів сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до сільського бюджету;

2.2.24. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. В установленому порядку одержувати від інших виконавчих органів, структурних підрозділів сільської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання,  проекту сільського бюджету розгляду, затвердження, виконання бюджету та звітування про його виконання;

3.1.2. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення;

3.1.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.1.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами й апаратом ради,  територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідними органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державного казначейства, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

4.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з повною вищою освітою і стажем праці в органах місцевого самоврядування (державної служби) або в галузі фінансів не менше 5 років.

4.3. Начальник Відділу:

4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Галицинівському сільському голові та заступнику сільського голови – головному бухгалтеру;

4.3.2. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення кваліфікації; 4.3.3. Сприяє створенню належних умов праці у відділі;

4.3.4. Призначає своїм наказом на посади на конкурсній (за рекомендаціями конкурсної комісії відділу) основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняє з посади працівників відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4.3.5. Подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ;  затверджує посадові інструкції працівників Відділу, плани робіт;

4.3.6. Подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, розпоряджається коштами у межах кошторису Відділу;

4.3.7. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

4.3.8. Забезпечує дотримання працівниками Відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3.9. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Начальник та працівники Відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах асигнувань, затверджених сільською радою та є неприбутковим. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб (крім розподілу отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 Податкового кодексу України).

6.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому  законодавством порядку.

6.3. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджує сільський голова

6.4. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на основі діючого законодавства. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

Пов'язані документи

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Галицинівської сільської територіальної громади за 2023 рік
Рішення сесій
28.02.2024
Рішення Про бюджет Галицинівської сільської територіальної громади на 2024 рік
Рішення сесій
15.12.2023
Проект рішення Про бюджет Галицинівської сільської територіальної громади на 2024 рік
Проект рішення
27.11.2023
Інформація про виконання бюджету Галицинівської СТГ за 9 місяців 2023 року
Інформація
31.10.2023
Рішення про внесення змін бюджету 28/07/2023
Рішення сесій
31.07.2023
Рішення про внесення змін бюджету 13.07.2023
Рішення сесій
19.07.2023
Рішення про внесення змін бюджету 26.05.2023
Рішення сесій
01.06.2023
Про затвердження звіту про виконання бюджету Галицинівської сільської територіальної громади за 2022 рік
Рішення сесій
10.03.2023
Рішення про внесення змін бюджету 03.03.2023
Рішення сесій
10.03.2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
Звіт
12.01.2023
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Паспорт
11.01.2023
Рішення про внесення змін бюджету 08.12.2022
Рішення сесій
22.12.2022
Рішення Про бюджет Галицинівської сільської територіальної громади на 2023 рік
Рішення сесій
15.12.2022
Про схвалення проекту бюджету Галицинівської сільської територіальної громади на 2023 рік
Рішення виконкому
28.11.2022
Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Галицинівської сільської територіальної громади на плановий 2023 рік
Акти
22.09.2022
Про затвердження звіту про виконання бюджету Галицинівської сільської територіальної громади за І півріччя 2022 року
Рішення сесій
19.09.2022
Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Галицинівської сільської територіальної громади на плановий 2023 рік
Акти
12.09.2022
Рішення про внесення змін бюджету 23.02.2022
Рішення сесій
10.03.2022
Рішення про внесення змін бюджету15.02.2022
Рішення сесій
18.02.2022
Про затвердження звіту про виконання бюджету Галицинівської сільської територіальної громади за 2021 рік
Рішення сесій
16.02.2022
Інформація про виконання бюджету Галицинівської сільської територіальної громади за 2021 рік
Інформація
16.02.2022
Про схвалення прогнозу бюджету Галицинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки
Проект рішення
12.08.2021
2024 © Усі права захищено
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше